หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไขมันที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไขมันที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-10 14:43:08

10 สิงหาคม วันไบโอดีเซลสากล (International Biodiesel day)

        รูดอล์ฟ ดีเซล คือผู้ที่ริเริ่มคิดค้นไบโอดีเซลคนแรกซึ่งได้นำเสนอเครื่องยนต์ที่เดินเครื่องด้วยไบโอดีเซลครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี และนำมาทดลองใช้ในเครื่องยนต์เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2436 จึงมีการกำหนดให้วันที่ 10 ส.ค. เป็นวันไบโอดีเซลสากลเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จในครั้งนั้น

        ศึกษางานวิจัยด้านการผลิตไบโอดีเซล ที่ผู้วิจัยได้นำไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จำนวน 21 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาผลิตไบโอดีเซล เมทิลเอสเทอร์ และเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยทำการสกัดปริมาณน้ำมันของไขมันด้วยวิธีกรวยแยก แล้วนำน้ำมันที่สกัดได้มาผลิตไบโอดีเซลด้วยการทำปฏิกริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จนทำให้ทราบถึงปริมาณน้ำมันที่สกัดจากไขมันในบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล โดยเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อีกทั้งยังเปรียบเทียบค่าความร้อนที่เกิดจากการใช้อัตราส่วนระหว่างกากไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียกับวัสดุเหลือใช้ คือ แกลบและขี้เลื่อย ที่แตกต่างกันแต่ละอัตราส่วนระหว่างไขมัน : ขี้เลื่อย และอัตราส่วนระหว่างไขมัน : แกลบ ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://bit.ly/3jFkyfU 

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การผลิตไบโอดีเซลและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไขมันที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง: วิทยา ภัทรเมธากุล

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 628.1683072 ว582ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do