หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-10 15:11:44

        บทบาทของพระสงฆ์ส่วนมากคือผู้นำทางปัญญาและความดีงาม แต่เริ่มหายไปเพราะความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม่ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวม ทำให้พระสงฆ์ต้องปรับบทบาทไปตามยุคสมัย ในหน้าที่หลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติธรรม มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนประชาชนเพื่อให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การพัฒนาชุมชนนั้น พระสงฆ์ก็มีส่วนชักจูงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

        ศึกษางานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดเขตสัมพันธวงศ์ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ในภาพรวมนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน สำหรับปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/2WTasAG

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: พระมหาสมยศ เชื้อคำฮด

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 294.3013072 พ358ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h