หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบชนิดปากกาที่มีผลต่อคุณสมบัติของการเขียนกับการพิสูจน์เอกสาร
งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบชนิดปากกาที่มีผลต่อคุณสมบัติของการเขียนกับการพิสูจน์เอกสาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-11 18:31:40


        ทุกวันนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางการค้า ธุรกิจ กฎหมาย การเงิน ฯลฯ ปัญหาที่พบตามมาคือ เกิดการปลอมแปลงและแก้ไขเอกสารขึ้น ทั้งเอกสารทางราชการ เอกสารส่วนตัว การปลอมลายมือชื่อในการทํานิติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อมีการกระทําความผิด พยานหลักฐานจึงเป็นส่วนสําคัญที่นํามาพิสูจน์การกระทําความผิดนั้น ๆ ซึ่งเอกสารเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้

        ศึกษาวิทยานิพนธ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกสาร ผลงานนิพนธ์ของ รัชพล กอศรีสกุล ที่ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบลายมือเขียนของบุคคลจากคุณสมบัติของการเขียน และศึกษาคุณภาพลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปากกาลูกลื่น ปากกาหัวโลหะ (หมึกซึม) และปากกาหัวสักหลาด งานวิจัยนี้จะทำให้เราทราบว่าชนิดปากกาแบบใดมีผลต่อคุณสมบัติของการเขียน และการวิเคราะห์คุณภาพลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปากกาชนิดต่าง ๆ ทั้งยังนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจพิสูจน์เอกสารต่อไปได้

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

-------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การเปรียบเทียบชนิดปากกาที่มีผลต่อคุณสมบัติของการเขียนกับการพิสูจน์เอกสาร

ผู้แต่ง: รัชพล กอศรีสกุล

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 363.25072 ร345ก

-------------------------------------------------------

จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do