หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” ได้นําเสนอถึงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในด้านของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
หนังสือ “การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” ได้นําเสนอถึงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในด้านของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-12 16:36:28 
       องค์การและบริษัทต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันอย่างมากในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในขณะที่ตําราและหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการสรรหาและคัดเลือกส่วนใหญ่กล่าวถึงการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในบริบทดั้งเดิม ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีขั้นสูงมีบทบาทอย่างมากเท่าใดนัก

        หนังสือ “การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” ได้นําเสนอถึงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในด้านของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล โดยผู้เขียนได้นําความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากองค์การต่าง ๆ มาทําการศึกษาวิจัย แล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ผู้อ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทของการปฏิบัติงานจริงต่อไปได้...

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/48TgIaY


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น