หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-12 11:19:45

        งานวิจัยที่เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภค ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอย ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการซื้อ กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอย และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อ กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าซ้ำจากแผงลอยกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าซ้ำจากแผงลอย ที่ถนนข้าวสาร

        ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสาร ส่วนด้านพนักงานขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสาร โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ ส่วนแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้า ด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสาร ในด้านความถี่การซื้อ ด้านมูลค่าการซื้อ โดยมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านมูลค่าการซื้อ ด้านจำนวนที่ซื้อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อซ้ำเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการซื้อเสื้อผ้าที่ถนนข้าวสารในอนาคต โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ และระดับปานกลาง ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3tRw6mD

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/371IdVb

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอยที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ภคพล กาญจนลักษณ์

เลขเรียกหนังสือ : ว.พ 658.834072 ภ114ป