หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-12 13:37:41

        งานวิจัยที่มุ่งวิเคราะห์บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และวิเคราะห์กระบวนการปัญหาทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

        โดยรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ 179 ประเทศ เพื่อศึกษากระบวนการทางกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกใช้ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และการส่งแบบสอบถามปลายเปิดไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านศาลรัฐธรรมนูญตอบ สำหรับการวิเคราะห์บทบาทของศาสรัฐธรรมนูญไทย ผู้วิจัยได้ใช้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยวิเคราะห์ ใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกในการวิเคราะห์อิทธิพลของมาตรการต่าง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกนำมาใช้ และประสิทธิผลของบทบาทศาลรัฐธรรมนูญไทย

        การศึกษาพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นระบบรวมศูนย์ มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งมีคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญและคำร้องทุกข์ทั่วไปตามรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการทางกฎหมาย มีผลต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนศาลรัฐธรรมนูญไทยไม่มีกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เป็นกระบวนการปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยขาดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/31G2tsS

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

ชื่องานวิจัย: กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง: วุฒิชัย จิตตานุ

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 342.0269 ว865ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h