หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-13 19:40:43

        การวิจัยที่ได้พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์ โดยศึกษาผลการใช้หลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นในด้านเป้าหมาย บทบาท กระบวนการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

        หลักสูตรพัฒนาขึ้นนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีการประเมินความสอดคล้องรายละเอียดหลักสูตร การประเมินตนเองด้านทักษะการทำงานเป็นทีม ประเมินการร่วมกิจกรรมการทำงานเป็นทีม และประเมินกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 

        ผลวิจัยพบว่า หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีการประเมินตนเองตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรที่ก้าวหน้าขึ้น เมื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบว่ามีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ต่อไปได้

อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ที่ 

Digital Library >>> https://bit.ly/3s8hHjt

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/2VNACny

*** การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ผู้แต่ง: จันทิมา มีบ่อทรัพย์

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.402072 จ285ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do