หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-15 16:23:07

        เพราะกรุงเทพฯ ไม่ได้มีแค่คลองเดียว คลองหลายแห่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ อ่านงานวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี ที่ได้สำรวจความต้องการของนักท่องเที่ยว ศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว พัฒนาสื่อและแผนที่แนะนำการท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการของชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สะพานกรุงธนมากที่สุด มีวิธีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากการบอกเล่าของคนรู้จัก และชอบรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 

        สำหรับแหล่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนั้น แบ่งเป็น ศาสนสถานและโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งขายสินค้า และมีเส้นทางการท่องเที่ยวได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือได้ 6 เส้นทาง การนำเสนอวีดิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว จะแบ่งเป็นรายการสารคดีการท่องเที่ยวและการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี รายการสารคดีแนะนำการท่องเที่ยวทางน้ำเดินทางโดยเรือเส้นทางคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองด่าน คลองบางกอกใหญ่ และวีดิทัศน์การสัมภาษณ์เชิงลึกนางสุภา เลี้ยงสอน ผู้ประดิษฐ์หัวโขนและเครื่องประดับละคร

        เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประกอบอาชีพของนางสุภา เลี้ยงสอน พบว่า มีรายได้จากอาชีพประดิษฐ์เครื่องประดับโขนและละคร ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านการตลาด ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการผลิตและจำหน่าย เพิ่มรายได้จากค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรบรรยาย และแนะนำการผลิตหัวโขนและเครื่องประดับละครให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจ

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/2YU7Kfv

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ คล้ายสังข์

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 915.93072 ส282ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h