หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-17 12:41:38

        ใกล้เข้ามาแล้ว หลังรอคอยมานานกว่า 9 ปี ที่คนกรุงเทพฯ จะได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 ที่จะถึงนี้ หนึ่งเสียงโหวตมีค่า เลือกคนที่ใช่ เลือกพรรคที่ชอบ อย่าลืมไปใช้สิทธิให้คุ้มค่ากับที่รอคอย

        อ่านงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ รวมถึงความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เปรียบเทียบระดับการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของประชาชนในเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน ส่วนความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 

         สำหรับการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แตกต่างกันเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ด้านการพิจารณางบประมาณ ด้านการควบคุมฝ่ายบริหาร ด้านการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกด้าน ทั้งนี้ยังพบว่าระดับการรับรู้ต่ำกว่าความคาดหวังในทุกด้าน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3kTCyEw

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3L1zNLQ

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: ชัยรัตน์ พัดทอง