หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > แผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
แผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-18 14:03:50

        งานวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสมรรถนะการปฏิบัติงาน วิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ โดยนำแนวคิดการจัดทำสมรรถนะวิชาชีพ แนวคิดการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ และแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาพยาบาลมาใช้ในงานวิจัย

        ผลวิจัยพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อที่ควรมี ได้แก่ ช่างสังเกต ประสานและสร้างสัมพันธ์ แม่นยำและรอบคอบ มองการณ์ไกล มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำงานเป็นทีม คิดวิเคราะห์ บริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และค้นคว้าหาข้อมูล เมื่อประเมินสมรรถนะของพยาบาลทำให้ทราบว่า มีระดับพฤติกรรมต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3 สมรรถนะ คือ การประสานและสร้างสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ และการค้นคว้าข้อมูล

        ผู้วิจัยจึงจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ โดยให้ฝึกอบรมในโครงการสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งการดูงานในหน่วยงานที่มีการบริการเป็นเลิศขององค์กร การฝึกอบรมในเรื่องสถิติและการวิจัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์ และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ที่ 

Digital Library >>> https://bit.ly/3sixNr7

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3sjcKEJ

*** ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: แผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง: กาญจนา คชินทร

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.401072 ก425ผ

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h