หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 17 สิงหาคม วันชาติอินโดนีเซีย
17 สิงหาคม วันชาติอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-17 16:19:54

วันที่ระลึกการประกาศตนเป็นเอกราชจากการปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด์ และกำหนดให้เป็นวันชาติอินโดนีเซีย

        อินโดนีเซีย หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นรัฐอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรราว 240 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีภาษาพื้นเมืองมากกว่า 500 ภาษา ใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการ และเป็นประเทศป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ของโลก


  • การสร้างสรรค์นาฏลีลาวัฒนธรรมร่วม (อิเหนาในรูปแบบชวา-บาหลี) = Creating intercultural dance : "Enau" in the Javanese-Balinese form / ฉันทนา เอี่ยมสกุล (2560) 792.8 ฉ254ก
  • การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามาลายูและบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทย / นันทนิต นาพงค์ (2558) 499.28 น418ก
  • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สุมาตรา-ชวา-บาหลี / สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2557) 959.8 ด495ภ
  • 100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (2556) 959.8 ช112ร
  • ศรีวิชัย เครือข่ายการค้าและวีรบุรุษ : อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย / บรรณาธิการ ทวีศักดิ์ เผือกสม และ ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (2553) 959.8 ศ247
  • ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย = A short history of indonesia / เอลชา ไชนุดิน ; เพ็ชรี สุมิตร, แปล (2552) 959.8 ช849ป
  • Bali tourism / Arthur Asa Berger (2013) 338.479159862 B496B
  •  Indonesia towards democracy / Taufik Abdullan (2009) 320.9598 A136I
  •  Bali living : innovative tropical design / Gianni Francione with Kim IngLis (c2008) 720.95986 F817B
Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T