หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วย
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-17 10:34:28

        องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น ‘วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก’ หรือ Global Day of Patient Safety เพื่อใช้ในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรทางสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งคนไข้ ญาติ และประชาชนทั่วไป ส่วนในประเทศไทยได้กำหนดให้วันเดียวกันนี้เป็น ‘วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย’ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการ และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ จากการทำงานในโรงพยาบาลด้วย

        อ่านงานวิจัยด้านการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) และทำการทดสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ โดยนำข้อมูลความต้องการของผู้ป่วย ผ่านเทคนิค QFD 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ตารางการแปลงความต้องการของผู้ป่วยให้เป็นหลักการบริการทางการแพทย์ 2) ตารางการออกแบบบริการให้เป็นรายละเอียดข้อกำหนดทางการแพทย์ 3) ตารางการวางแผนกระบวนการให้เป็นรายละเอียดของกระบวนการ และ 4) ตารางการควบคุมกระบวนการให้เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน พบว่า กระบวนการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ มีความครอบคลุมกับความต้องการของผู้ป่วย และมีความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงในการให้บริการด้วย นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการมีการควบคุม และเกิดการพัฒนาต่อไปด้วย

อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Digital Library >>> https://bit.ly/3Af8etV

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/2YNhO9B

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธนบุรี

ผู้แต่ง: สุดจิตร เมืองเกษม

วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ข้อมูลจาก: https://thestandard.co/onthisday1709-2/