หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-17 15:10:29


        งานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี โดยใช้เทคนิคเดลฟาย พบว่า คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานควรประกอบด้วย คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ ควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานต่าง ๆ ในโรงเรียน มีความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่การงาน ส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 

        ด้านวิชาและวิชาชีพ ควรมีคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการศึกษา ด้านความสามารถในการบริหารงาน ควรตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน ครู และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความสามารถในการสร้างขวัญกำลังใจ ควรให้ความเอาใจใส่แก่บุคลากรทุกคนโดยเสมอภาค จัดสวัสดิการหรือผลประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน

        ด้านความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ควรส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนปฏิบัติงานทางวิชาการที่ชัดเจน ด้านความสามารถในการบริหารงานบุคลากร สนับสนุนให้ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา จัดสวัสดิการตามแผนงานและระเบียบ กฎหมาย ด้านความสามารถในการบริหารงานงบประมาณ ควรบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ระดมทุนจากองค์กรและสถานบันต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ด้านความสามารถในการบริหารงานทั่วไป ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผน โดยการใช้ปฏิทินการปฏิบัติเป็นตัวควบคุมและกำกับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3ownhea

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี

ผู้แต่ง: วชิรา บุรีธาร

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 371.2072 ว153ค

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h