หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติ
รายงานการวิจัยเรื่องการค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-21 13:56:40

        การวิเคราะห์โรค หรือการวินิจฉัยโรค เป็นสิ่งที่แพทย์จำเป็นต้องทำ เพื่อให้สามารถรักษาโรคได้ โดยทั่วไป แพทย์ต้องตัดสินใจหรือลงความเห็นว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร จากข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมากจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ระบบการจัดการฐานข้อมูลทั่วไป อาจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสําคัญจากแหล่งจัดเก็บขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ได้เมื่อนำมาประมวลผลร่วมกับความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ที่มี การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การรักษาโรคที่ถูกวิธีต่อไปได้

        ค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติ จากผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย ที่ได้ศึกษา ค้นหาลักษณะ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ อัลกอริทึมสังเคราะห์ความรู้ ที่เหมาะสมกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัลกอริทึมกลุ่มใดหรือประเภทใด ที่มีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ หรือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับการจําแนกประเภทของโรคทางการแพทย์ และศึกษาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ อัลกอริทึมนั้นด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการวิเคราะห์โรคให้แม่นยํามากขึ้น รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการแพทย์

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

-------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติ

ผู้แต่ง: นิเวศ จิระวิชิตชัย

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 613.62072 น678ร