หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-19 15:08:16

        การวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ยังพบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 3 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานผัก ผลไม้ การดื่มนม และการดื่มน้ำผลไม้ ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 3 อันดับแรก ได้แก่ พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์

        ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรมีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนควรให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการตั้งครรภ์ รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยควรเพิ่มความตระหนักรู้ต่อการใส่หมวกนิรภัย และมีเจตคติทางลบในการมีพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3RC4nAx

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้แต่ง: ลักขณา ยอดกลกิจ และฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

---------------------------------------------
ข้อมูล/ภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์