หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > กระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิตโดยวิธีซิกส์ ซิกม่า
กระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิตโดยวิธีซิกส์ ซิกม่า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-19 15:27:10

        งานวิจัยที่ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิต และวัดความสามารถของกระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิต โดยนำการจัดการคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) และวิธีซิกส์ ซิกม่ามาใช้ พบว่า ระดับความสามารถของกระบวนการก่อนการปรับปรุงคุณภาพ ระดับซิกม่าอยู่ที่ 1 ซิกม่า

        เมื่อเก็บรวบรวมปัญหาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ โดยคัดเลือกปัญหาที่มีผลกระทบสูงและต่ำมาแก้ไข ได้แก่ การไม่มีนวัตกรรมในการตรวจสอบ ไม่มีระบบในการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผิดพลาด การติดต่อผู้สมัครใช้บัตรเครดิตไม่ได้ แบบฟอร์มการบันทึกการทุจริตไม่ครอบคลุม คู่มือการป้องกันการทุจริตเข้าใจยาก และพนักงานแผนกอนุมัติสินเชื่อขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

        ซึ่งแก้ปัญหาได้โดย นำเว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัคร ปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึกการทุจริตที่ไม่ครอบคลุมให้ครอบคุลมกับปัญหา ปรับปรุงคู่มือการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิต และจัดตั้งแผนการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานแผนกอนุมัติสินเชื่อ หลังการปรับปรุงคุณภาพกระบวนมีผลทำให้ระดับความสามารถของกระบวนการหลังการปรับปรุงคุณภาพนั้น ระดับซิกม่าเปลี่ยนจาก 1 ซิกม่า เพิ่มเป็น 6 ซิกม่า


อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3pk8JAe

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: กระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิตโดยวิธีซิกส์ ซิกม่า

ผู้แต่ง: ฐปนรรฆ์ หมดมลทิน