หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุของส่วนงานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุของส่วนงานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-20 10:31:18

        ควบคุมพัสดุ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การควบคุมทะเบียน การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ และการจำหน่ายพัสดุ หากมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยนำกระบวนการและวิธีการในปัจจุบันมาทบทวนอย่างละเอียด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนใหม่ พิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมพัสดุ กิจกรรมใดบ้างที่มีคุณค่า และไม่สร้างคุณค่า บนเงื่อนไขที่ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยใช้เครื่องมือผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมาเป็นต้นแบบ ก็สามารถลดแรงงาน ความซ้ำซ้อน ความผิดพลาด และสิ้นเปลืองวัสดุให้น้อยลง

        ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุของส่วนงานพัสดุ จากงานวิจัยของนิยม สุวรรณเดช ที่ได้ปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุด้านเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธีการออกแบบกระบวนการใหม่ ของส่วนงานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุด้านการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ตามกระบวนการใหม่ โดยใช้ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามแนวคิดของ วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล เป็นต้นแบบ ผนวกกับขั้นตอนการออกแบบกระบวนการใหม่ของดาเวนพอร์ทและชอร์ท และเรนเมกเกอร์ มาประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุ พร้อมสร้างคู่มือปฏิบัติงานในลักษณะของระเบียบวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงาน ทำให้องค์กรและบุคลากรได้องค์ความรู้ และได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมพัสดุที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ องค์กรอื่นสามารถนำกระบวนการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุใหม่นี้ไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการได้

อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุของส่วนงานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง: นิยม สุวรรณเดช

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.78072 น642ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do