หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-23 20:57:08

        ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือตารางเมทริกซ์มาใช้ในการวิจัย คือ การกระจายหน้าที่คุณภาพ ดัชนีวัดคุณภาพ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร แล้วนำผลที่สรุปได้มากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดัชนีวัดความสามารถของผู้เข้าอบรม เนื้อหาของหลักสูตร และแนวทางการประเมินผล

        โดยหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ ความหมายของคำจำกัดความ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง HA แนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติการด้วยกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ QCC และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยกิจกรรมคุณภาพ 

        ผลการพัฒนาโครงร่างหลักสูตร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ดัชนีวัดความสามารถของผู้เข้าฝึกอบรม เป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เมื่อตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องในทุกประเด็น และชุดฝึกอบรมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น

อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ที่ 

Digital Library >>> https://bit.ly/3gfoK5e

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3DahOAq

*** ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล

ผู้แต่ง: เยาวนิตย์ สุวินย์ชัย

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 362.11072 ย541ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h