หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการภาพพิมพ์เชิงเทคนิคและเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รัชกาลปัจจุบัน
รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการภาพพิมพ์เชิงเทคนิคและเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รัชกาลปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-21 14:01:15

        งานวิจัยที่ศึกษาถึงพัฒนาการของภาพพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 โดยศึกษาจากงานภาพพิมพ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ และพิมพ์ด้วยเทคนิคทางภาพพิมพ์ รวมทั้งเนื้อหาที่นำมาพิมพ์ ว่ามีการนำเสนอเรื่องราวอย่างไร มีเทคนิคและเนื้อหาที่แตกต่างกับในสมัยรัชกาลที่ 9 อย่างไร โดยศึกษาจากภาพประกอบในหนังสือ งานพิมพ์ต้นฉบับ และสอบถามผู้มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์โบราณ ภาพประกอบ เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมีระบบ

         ซึ่งเทคนิคและเนื้อหาในช่วงเวลาร้อยกว่าปี มีความแตกต่างกันไป โดยสมัยรัชกาลที่ 5 เทคนิคและเนื้อหาในงานภาพพิมพ์ ด้านเทคนิคมีการใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน และภาพพิมพ์แกะไม้ เนื้อหาเน้นภาพเหมือนจริงของพระองค์ รูปราชวงศ์ และภาพข้าราชการระดับสูง รวมทั้งสถานที่สำคัญของวิถีชีวิตชาวบ้าน 

        สมัยรัชกาลที่ 6 ถึง รัชกาลที่ 8 เทคนิคและเนื้อหายังคงที่ ไม่แตกต่างกับสมัยรัชกาลที่ 5 มีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เป็นงานด้านพาณิชย์ศิลป์เข้ามา สมัยรัชกาลที่ 9 เทคนิคและเนื้อหา มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการนำเสนอเทคนิคภาพพิมพ์ที่มีความหลากหลายขึ้น รวมทั้งเนื้อหาที่นำมาพิมพ์เป็นลักษณะส่วนบุคคคล ศิลปินมีอิสระในการนำเสนอรูปแบบ และเนื้อหาที่เป็นสากลมากขึ้น หรือเรียกว่าเป็นยุคของศิลปะสมัยใหม่ ไม่ได้ยึดติดกับแนวความคิดเดิมอีกต่อไป

อ่านต่อแบบออนไลน์ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/39edqT7

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการภาพพิมพ์เชิงเทคนิคและเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - รัชกาลปัจจุบัน

ผู้แต่ง: ธานินทร์ ตันตระกูล

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 760.118072 ธ515ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h


ภาพจาก: 

สิ่งพิมพ์สยาม / รวบรวมโดย เอนก นาวิกมูล (2542)

นานาพิพิธภัณฑ์ / เอนก นาวิกมูล (2549)

The Arts Club Bangkok - https://bit.ly/3ArZbWI

Art Database Rama IX Art Museum - https://bit.ly/3zwirkC