หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของวิศวกรความปลอดภัยตามความต้องการของสถานประกอบการ
รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของวิศวกรความปลอดภัยตามความต้องการของสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-23 13:33:56

         การทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้แรงงานคนทำงานร่วมกับเครื่องจักร ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีลักษณะค่อนข้างอันตราย อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งเกิดจากความประมาท การละเลยที่จะทำตามกฎความปลอดภัย การกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือทำงานผิดพลาดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ สถานประกอบการจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรความปลอดภัย เข้ามาช่วยสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันอุบัติภัย ระบบความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัย ฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ฯลฯ ซึ่งความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลงได้

        ศึกษาคุณลักษณะของวิศวกรความปลอดภัยตามความต้องการของสถานประกอบการ จากผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน ที่ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะของวิศวกรความปลอดภัยที่สถานประกอบการต้องการ ทั้งด้านความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ พฤติกรรมในการประกอบอาชีพ ความมั่งคงในอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กรหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่อไป


สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น

 คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

-------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย : รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของวิศวกรความปลอดภัยตามความต้องการของสถานประกอบการ

ผู้แต่ง : อรัญ ขวัญปาน

เลขเรียกหนังสอ : ว.จ 331.1142072 อ387ร


จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do