หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > หนังสือ “แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471” มีเนื้อหาที่นําเสนอรายงานแผนผังพระนคร พ.ศ. 2471 ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอภิรัฐมนตรี
หนังสือ “แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471” มีเนื้อหาที่นําเสนอรายงานแผนผังพระนคร พ.ศ. 2471 ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอภิรัฐมนตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-23 15:59:46     
         ในอดีตเมืองโบราณของดินแดนสุวรรณภูมิ จะกําหนดตําแหน่งที่ตั้งอาคารและกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก ไม่ได้ใช้ศาสตร์เชิงพื้นที่มาใช้ในการวางผังเมืองอย่างเต็มรูปแบบ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยได้ติดต่อกับตะวันตก พร้อมรับความทันสมัยเข้ามา เกิดการพัฒนาเมืองตามแบบตะวันตก และมีการวางผังเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเท่านั้น ไม่มีแนวคิดจะวางผังที่เป็นมาตรฐานในระดับเมือง จนถึงรัชกาลที่ 7 ใน พ.ศ. 2471 มีความพยายามที่จะวางผังที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเมือง โดยนำหลักการทางผังเมืองแบบสากลมาเป็นแนวทาง มีการตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงการแผนผังพระนคร” การประชุมหารือและกําหนดมาตรฐานในการทํา “แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย แม้ว่าผลของการหารือจะไม่ได้รับการดําเนินการต่อแต่อย่างใด แต่ก็นับเป็นก้าวสําคัญของการผังเมืองแบบสากลของประเทศไทย หลังจากนั้นก็มีการตราพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองฉบับแรกของประเทศไทย

        หนังสือ “แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471” มีเนื้อหาที่นําเสนอรายงานแผนผังพระนคร พ.ศ. 2471 ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอภิรัฐมนตรี ในรายงานได้กล่าวถึง ปรากฏการณ์แวดล้อมและคําสําคัญต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า รายละเอียดของปรากฏการณ์และคําสําคัญเหล่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3vJjktT


  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น