หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-23 15:41:21

        จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน รวมถึงการขยายตัวของจำนวนประชากร ทำให้เกิดความต้องการอุปโภคบริโภคสูงขึ้น การผลิตสินค้าและความต้องการบรรจุภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์จำนวนมหาศาล กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา การหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกในการช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

         ศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร ที่ได้วิจัยถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค และเสนอแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แนวทางที่ได้คือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เลือกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมะสม ควรมีการใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่ และลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อมได้ มีการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการใช้พลังงาน สงวนทรัพยากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ อีกทั้งควรคัดเลือกวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และการให้ฉลากสินค้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ผู้แต่ง: ปรีชญา ครูเกษตร

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 688.8072 ป466ร


จองอ่านฉบับพิมพ์ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do