หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แต่ง: สุชีรา มะหิเมือง
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แต่ง: สุชีรา มะหิเมือง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:59:53

        การวิจัยที่สร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีวิทยาการวิจัยประยุกต์จากแนวทางการกำหนดสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ได้สถานการณ์ที่ชัดเจนต่อกลุ่มประชากรวิจัยจนสามารถแสดงความคิด และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจในการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งความมีสุขภาวะที่ดีของตน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเลือกโดยวิธีเจาะจงจากโรงเรียนที่มีความสามารถ และคุณลักษณะสูงสุดของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมสถานการณ์วิกฤต และสร้างข้อคำถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก อีกกลุ่มคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ 6 โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากประชากรโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่สร้างขึ้น

        ผลการศึกษาพบว่า แบบวัดสุดท้ายที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 11 สถานการณ์ ที่มีกระทงคำถามปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ โครงสร้างของแบบวัดเน้นตามนิยามของพฤติกรรมความฉลาดทางสุขภาวะที่ประกอบด้วยการเข้าถึง การเข้าใจ การประเมิน การนำไปใช้ และการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดพบว่า สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าสถิติที่มีนัยสำคัญประกอบด้วย อำนาจจำแนก จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายข้อของผลการสอบของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มสูงแตกต่างจากกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยในกลุ่มต่ำสุดอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 จำนวน 25 ข้อ ถัดมาเป็นการตรวจสอบความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในด้วย สัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค แสดงให้เห็นว่า คำถามแต่ละตอนมีค่าความเที่ยงค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง แต่ค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับจัดอยู่ในระดับสูง คือ .7163  และสุดท้ายคือ การพิจารณาด้านความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.67-1.00

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3oLoQFO

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: สุชีรา มะหิเมือง

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ: วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์


อยู่ที่ไหนก็อ่าน e-book ฟรีได้ที่>>>https://elibrary-ssru.hibrary.me

   • หรือโหลดแอป Hibrary ไว้อ่าน ทั้งระบบ

Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

และ iOS>>https://apple.co/3akL0KU

   • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

***สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น