หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-24 10:28:25


        “การศึกษาทางเลือก” เป็นหนังสือที่ประมวลองค์ความรู้และแสดงกรณีตัวอย่างของการจัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ความถนัด ความพร้อม และความสนใจ ตลอดจนเน้นด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน บริบท ภูมิปัญญา องค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย ผู้เรียนจึงมีโอกาสเรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง การศึกษาทางเลือก เป็นการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบโรงเรียนทั่วไป ทั้งด้านปรัชญาและองค์ประกอบของการจัดการศึกษา โดยสามารถจัดได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นการเปิดทัศนะการจัดการศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของมนุษย์ทั้งมิติของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ มิติของความแตกต่างหลากหลาย และมิติของสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาของประชาชน และทั้งในแง่ของปรัชญาการศึกษาและความรู้เชิงคุณค่าที่ให้ความหมายต่อวิถีชีวิตอย่างแท้จริง...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3ZncaWw


  • อ่าน e-book เล่มอื่นได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/

  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ

        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB

        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU

  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น