หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต ผู้แต่ง: วัฒน์ พลอยศรี และไกรพ เจริญโสภา
รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต ผู้แต่ง: วัฒน์ พลอยศรี และไกรพ เจริญโสภา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-24 14:35:20

        งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต พร้อมหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยทำการศึกษาวิจัยกับนักออกแบบในสถานประกอบการเกี่ยวข้องกับการพิมพ์หรือนักออกแบบอิสระ ที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม

        จากการวิจัยทำให้ทราบว่า หลักสูตรที่พัฒนานั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3LHcffy

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต

ผู้แต่ง: วัฒน์ พลอยศรี และไกรพ เจริญโสภา