หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-25 12:02:24

        “ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และเลือกผู้ปกครองซึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมาย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเอง หรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นพลเมืองบ้าง และการแบ่งปันอำนาจในหมู่พลเมืองเป็นอย่างไรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงในอัตราไม่เท่ากัน นอกจากการเลือกตั้งแล้ว ความคิดที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตย ได้แก่ เสรีภาพในการชุมนุมและการพูด การไม่แบ่งแยกและความเสมอภาค สิทธิพลเมือง ความยินยอม สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิฝ่ายข้างน้อย ประชาธิปไตยยังทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลประโยชน์ของตนและแบ่งอำนาจจากกลุ่มคนมาเป็นชุดกฎเกณฑ์แทน”

        24 มิถุนายน 2564 ครบรอบ 89 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยของเราได้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามคำกล่าวข้างต้นหรือยัง เราได้เรียนรู้ถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเข้าใจในหน้าที่สิทธิของพลเมืองของตัวเองมากน้อยแค่ไหน ยังต้องแสวงหาประชาธิปไตยกันต่อไปหรือไม่ เราผู้เป็นประชาชนจะต้องตั้งคำถามและค้นหาคำตอบว่าการเมืองและประชาธิปไตยของไทยจะไปสิ้นสุดตรงไหน หรือมันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น

        ร่วมศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย ผ่านผลงานของนนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ ที่ได้ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย เมื่อนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันแล้ว จะทำให้ทราบว่า ปัจจัยใด ที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งทางด้านเพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพผู้ปกครอง กับระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

-------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้แต่ง: นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 370.115072 น159ก


จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do