หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-26 11:03:01

การวิจัยที่ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในมิติของการบรรเทาความยากจนของแรงงาน และการสร้างทางเลือกในการลดผลกระทบการมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่เท่ากันทั้งประเทศ โดยใช้พื้นที่วิจัยในเขต 7 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า จาก 13 ประเภทกิจการ รวม 400 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ใช้พนักงานลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนไทย รองลงไปเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ สำหรับกรณีที่รัฐบาลประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 กิจการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปานกลาง สามารถปรับตัวได้โดยแทบไม่ลดจำนวนลูกจ้างพนักงาน สิ่งที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือส่วนใหญ่ คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีเงินกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลงกว่าเดิม และด้านภาษีที่ต้องการให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 14 ราย พบว่า การจัดการปัญหาด้านค่าแรงงานขั้นต่ำ กิจการส่วนใหญ่จึงต้องใช้แรงงานต่างชาติชาวเมียนมาร์ เพราะหาง่ายกว่าแรงงานต่างชาติอื่น ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการบริหารงาน ส่วนแรงงานมีฝีมือ มีประสบการณ์สูงมักเป็นแรงงานชาวไทย มักจ่ายตามความสามารถ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับกิจการ และจะพยายามจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานให้ได้มากที่สุด ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น 

ผลจากการมีนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ พบว่า ทำให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น ทำให้เกือบทุกกิจการต้องเลี่ยงไปใช้แรงงานต่างชาติ ซึ่งมีทั้งต้องปรับตัวเข้าหากัน ส่งผลให้ทุกกิจการต้องทำการปรับตัวให้เข้าได้กับภาวะการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบที่ต่อเนื่องจากกฎหมายค่าแรงงานขั้นต่ำ และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายเห็นว่า ไม่เหมาะสมแต่ควรรีบปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สะท้อนภาวะการทำธุรกิจที่แท้จริงของที่ตั้งกิจการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3Punsmp

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ผู้แต่ง: กฤษฎา สังขมณี

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์