หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง
การปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-26 14:00:35

        การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง ผู้วิจัยได้ปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ โดยกระบวนการเดิม ได้แก่ การติดต่อขอใช้บริการ การใช้บริการและยื่นเอกสารเพิ่ม การชำระเงินและอนุญาตให้เรือออกจากท่าได้ เมื่อดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ ผลจากการปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนองใหม่ แบ่งออกเป็นการขอใช้บริการรวมกับการปฏิบัติงาน และการชำระค่าธรรมเนียม 

        ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่องกัน บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในหน้าที่ของแต่ละบุคคล มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนใหม่ บริษัทเรือ ตัวแทนสินค้า ตัวแทนเรือ (ตัวแทนบริษัทฯ) และผู้รับบริการอื่น ๆ ได้รับบริการที่ดีขึ้น มีความพร้อมต่อการขอใช้บริการ การยื่นเอกสารเพิ่มเติม การชำระเงิน และการอนุญาตให้เรือออกจากท่าได้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้องอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ข้อมูลมีความทันสมัย รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3m8jEv6

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง

ผู้แต่ง: กฤช วีระพลพล แก้วกลาง

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.78072 ก271ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h