หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-26 13:27:44

        การวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน และศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร และสอบถามจากพนักงาน ทำให้ทราบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากที่สุด ในด้านบุคลากร คือ ระบบบำเหน็จบำนาญ ด้านการบริหารจัดการ คือ การจัดการองค์กร ด้านงบประมาณ คือ ประสิทธิผล ส่วนด้านเครื่องมือ/เครื่องจักรนั้น คือ ค่าใช้จ่ายในการทำงาน 

        สำหรับแนวทางการลดต้นทุนนั้น ด้านบุคลากร ควรใช้วิธีจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม กระทัดรัด ลดลำดับชั้นลง เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนลดตำแหน่งที่ไม่มีผลิตภาพชัดเจน เช่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ตรวจการประจำการรถไฟฯ ด้านการบริหารจัดการ ใช้วิธีปรับลดขนาดองค์กร และเป็นการบริหารจัดการแบบประหยัด การยุบหน่วยงานที่ไม่เป็นลง ด้านงบประมาณ ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมตามลำดับความสำคัญของการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ และคุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร ใช้วิธีมีการวางแผนซ่อมบำรุงตามวาระอย่างเคร่งครัด

        การพิจารณาเลือกใช้แนวทางการลดต้นทุน ควรมีการศึกษาข้อมูล และผลกระทบอย่างถ่องแท้ก่อนนำไปใช้ ต้องเข้าใจสภาพปัญหา สถานการณ์ที่แท้จริง และรู้สึกมีส่วนร่วมด้วยจึงจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรต้องมีการจัดประชุมชี้แจง เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรม การประชุมสัมมนา การระดมสมอง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3l6pVX4

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/2ZgDvPZ

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง: ธนกมล เงินแจ่ม

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.78072 ธ132ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h