หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-29 13:55:38

        งานวิจัยนี้นำเสนอการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต แหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว ที่เป็นแหล่งผลิตของแท้ไม่มีสิ่งปลอมปน โดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) มาช่วยในการบ่งบอกพิกัดตำแหน่ง ทำให้เข้าถึงแหล่งผลิตและจำหน่ายน้ำตาลจากมะพร้าวที่มีความกระจัดกระจายในหลาย ๆ พื้นที่ของชุมชนจังหวัดสมทุรสงครามได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อดำรงและรักษาไว้ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมผ่านทางเว็บไซต์


อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://bit.ly/3i4AZmM

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น 

คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง: ชนมภัทร โตระสะ, ทศพร นาคย้อย, ณรงค์ ณรงค์รัตน์ และรัชศักดิ์ สารนอก