หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > บุพปัจจัยของกระบวนการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการพิสูจน์หลักฐานที่มีต่อความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บุพปัจจัยของกระบวนการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการพิสูจน์หลักฐานที่มีต่อความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-01 14:22:45

        งานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรม ที่ได้ศึกษาระดับ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการใช้การพิสูจน์หลักฐานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤิตกรรมในการใช้การพิสูจน์หลักฐานที่มีต่อความเป็นธรรมที่เล็งเห็นโดยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยศึกษาจากผู้พิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน ผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน และทนายความ

        ผลวิจัยพบว่า แนวโน้มเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งผู้ชำนาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานมีระดับของการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานมากกว่าศาล อัยการ พนักงานสอบสวน และทนายความ 

        ส่วนการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระในการทำงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการตรวจสอบความรวดเร็ว และโปร่งใส

        อีกทั้งความเป็นธรรมทางสังคมที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเล็งเห็น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ ทัศนคติ แนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการพิสูจน์หลักฐาน และการปฏิบัติงานที่ดีในการพิสูจน์หลักฐาน ขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระในการทำงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการตรวจสอบ ความรวดเร็ว และความโปร่งใสในการพิสูจน์หลักฐาน

สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่  

Digital Library >>> https://bit.ly/38gWsTw

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3zjsZo7

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: บุพปัจจัยของกระบวนการรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการพิสูจน์หลักฐานที่มีต่อความเป็นธรรมทางสังคมที่เล็งเห็นโดยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้แต่ง: ณรงค์ กุลนิเทศ