หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ผลการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ชุดระบำบันเทิงไทยไตรรงค์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ชุดระบำบันเทิงไทยไตรรงค์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-28 15:11:03

        28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

         อ่านงานวิจัย ที่ผู้วิจัยนำบทเพลงบันเทิงไทยไตรรงค์ ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับธงประจำชาติไทย มีจังหวะปลุกใจ สนุกสนาน อีกทั้งยังนำภาษาท่าและนาฏยศัพท์ที่เป็นพื้นฐานการร่ายรำ เข้ามาใช้ประกอบเพลง ให้ง่ายต่อการจดจำ มาใช้กับการเรียนวิชานาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ทักษะการปฏิบัติท่ารำเพลงบันเทิงไทยไตรรงค์ และเจตคติต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ กับนักเรียนทั้งก่อนและหลังการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ รวมทั้งก่อนและหลังการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ ชุดระบำบันเทิงไทยไตรรงค์ ผ่านแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ ชุดระบําบันเทิงไทยไตรรงค์นั้น ต่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงทักษะปฏิบัติการแสดงท่ารำประกอบเพลง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ ชุดระบำบันเทิงไทยไตรรงค์

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3kLfubY

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: ผลการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์ชุดระบำบันเทิงไทยไตรรงค์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แต่ง: นฤมล พลคิด

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 793.31072 น276ผ

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h


วันพระราชทานธงชาติไทย ข้อมูลจาก: https://bit.ly/3m56spq