หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-28 13:10:13

        งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกโดยจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติก พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแตกต่างกัน และด้านความถี่ในการซื้อไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกัน

        ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่จำหน่าย โดยแจ้งข่าวสารทางแผ่นพับเกี่ยวกับสินค้า มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ มีพนักงานคอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้า หรือกิจกรรมจัดโปรโมชั่นสินค้า สถานที่จัดจำหน่ายควรมีความสะดวกสบายในการหาสินค้า สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานที่บริการควรมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

         บริษัทต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มแข็ง มองถึงความพึงพอใจและการคืนกำไรแก่ลูกค้า จากการจำหน่ายสินค้าพบว่า การให้ของสมนาคุณเป็นที่ชื่นชอบแก่ลูกค้า ควรจำหน่ายสินค้าควบคู่ไปกับการให้บริการอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจในคุณภาพและการบริการที่ดี ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยาวนาน ข้อมูลที่บริษัทได้สามารถใช้เป็นรูปแบบและแนวทางในการทำธุรกิจเครื่องสำอาง โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่มีการแข่งขันกันสูง ช่วยสร้างความแตกต่างในเชิงบวก สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการตลาด จะมีผลต่อการเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้น นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับประเทศ ซึ่งทำให้ประเทศมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีและเจริญเติบโต สามารถแข่งขันกับในต่างประเทศได้


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3pwzXUk

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3eoUFyS

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: นุชนารถ มะยมทอง