หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-29 13:46:02

        งานวิจัยทางการตลาด ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์ โดยทำการศึกษาและเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับดีมาก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านคนหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการอยู่ในระดับดี  

        สำหรับความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์ของตราสินค้าที่เกิดจากการรับรู้ และด้านความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผู้บริโภคมักซื้อหนังสือเฉลี่ยมากที่สุด 7 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากที่สุด 3,500 บาทต่อครั้ง วันที่ไปใช้บริการร้านหนังสือบ่อยที่สุดนั้นจะไม่แน่นอน แต่มักจะใช้บริการในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือมากที่สุด คือ ตัวเอง ในอนาคตผู้บริโภคมีแนวโน้มจะกลับมาใช้บริการซ้ำ และจะแนะนำให้บุคคลอื่นมาซื้อสินค้าที่ร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์อีกด้วย 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >>> https://bit.ly/36wMAI9

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3NrH5eh

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภคร้านนายอินทร์ สาขาท่าพระจันทร์

ผู้แต่ง: นุชนภา กัลยาณวิจัย

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 658.834072 น724ป