หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > อัตลักษณ์การขับลำและท่าฟ้อนของหมอลำบานเย็น รากแก่น
อัตลักษณ์การขับลำและท่าฟ้อนของหมอลำบานเย็น รากแก่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-01 14:51:48

        บานเย็น รากแก่น คือสุดยอดหมอลำหญิงที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับสมญานามว่า "ราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์" เป็นยอดหมอลําที่มีอัตลักษณ์ทางด้านการร้องหมอลํา และมีลีลาท่วงท่าการฟ้อนรําที่อ่อนช้อยสวยงามหาตัวจับได้ยาก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านหมอลํา และลูกทุ่งอีสานที่สะสมมาตั้งแต่เยาว์วัย จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ) ประจำปี พ.ศ. 2556

        เรียนรู้เรื่องราวเส้นทางการเป็นศิลปินหมอลําของบานเย็น รากแก่น ที่มีประชาชนให้ความนิยมชมชอบ ผ่านผลงานวิจัยของ ทิวาพร อรรคอำนวย ที่ได้ศึกษาผลงานการแสดง วิเคราะห์หาอัตลักษณ์ท่าฟ้อน การร้อง การแต่งกาย การปรับปรนด้านศิลปะการแสดงของบานเย็น รากแก่น ระหว่างปีพ.ศ.2509 – พ.ศ.2552 โดยศึกษาจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์ศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง จนได้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์วิจัยทำให้ได้อัตลักษณ์เฉพาะของศิลปินและพบองค์ความรู้ใหม่ในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานหมอลำ ผู้สนใจสามารถนำไปค้นคว้า พัฒนาเพิ่มเติมถึงการศึกษาพัฒนาการองค์ประกอบด้านศิลปะการแสดงของศิลปินที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในอิริยาบถทางวัฒนธรรม หรือตัวตนความสามารถของศิลปินได้

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***


ชื่องานวิจัย: อัตลักษณ์การขับลำและท่าฟ้อนของหมอลำบานเย็น รากแก่น

ผู้แต่ง: ทิวาพร อรรคอำนวย

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 791.1072 ท493อ

------------------------------------------------------------

จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do