หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น
การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-02 11:10:35

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น นำมาใช้กับนักเรียนที่กำลังเรียนเปียโนเดี่ยวในระดับชั้นต้น อายุระหว่าง 11-13 ปี โดยให้เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมจำนวน 9 ครั้ง และทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนตามแผนการสอน ทิ้งช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติบทเพลงระหว่างเรียน และผลการเรียนหลังสิ้นสุดการใช้ชุดการสอนเปียโน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนต่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อได้ใช้ชุดการสอนเปียโนนี้อีกด้วย 


อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่ >>> https://bit.ly/379hbrO

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น

ผู้แต่ง: วราพรรณ วัชรีรัตน์

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 780.7072 ว317ก


จองอ่านฉบับพิมพ์ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do