หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-30 11:38:07

        งานวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยศึกษาวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดีที่สุด โดยผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ราคายุติธรรม มีช่องทางการจัดจำหน่าย หรือติดต่อสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายและสะดวก มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีเอกสารประกอบการใช้งานให้กับผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3Qrld3J

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: อนุช นามภิญโญ

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์