หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-30 13:40:16

        การวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างสมรรถนะ และจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยดำเนินการวิจัยกับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาจากโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงบัณฑิตสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ประกอบด้วยสมรรถนะการวิเคราะห์ผู้เรียนและการเข้าใจผู้เรียน สมรรถนะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะความรู้ความเข้าใจในการจัดการชั้นเรียน สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สมรรถนะความรู้ความเข้าใจในการจัดการหลักสูตร สมรรถนะการจัดทำแผนการเรียนรู้ สมรรถนะความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ และสุดท้ายสมรรถนะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

        จากนั้นผู้วิจัยได้นำโครงสร้างสมรรถนะมาจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ และตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พจนานุกรมสมรรถนะด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความถูกต้อง เหมาะสมที่จะนำมาเป็นพจนานุกรมสมรรถนะด้านวิชาชีพครูของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3FQ0ZLm

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3Idi18z

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง: นภาพร ไชยณรงค์

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 378.199072 น197ส

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h