หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การสื่อสารระหว่างบุคคลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
การสื่อสารระหว่างบุคคลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-31 11:05:13


         “การสื่อสารระหว่างบุคคลจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านการสื่อสารควบคู่กับการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายใต้บริบทการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง และชักจูงใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสื่อสาร ครอบคลุมสาระสำคัญด้านแนวคิดในการสื่อสารและการสื่อสารระหว่างบุคคล บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์การสื่อสารระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านตนเอง ปัจจัยด้านคู่สื่อสาร ปัจจัยด้านสื่อ ปัจจัยด้านสารและการสร้างสาร และปัจจัยด้านบริบทสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารระหว่างบุคคลที่สอดคล้องกับเนื้อหาประกอบการอธิบาย เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงหลักการสื่อสารและการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบริบทการสื่อสารในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป...

อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3ZTMIrh

  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น