หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องระบบรู้จำทิศทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ผู้แต่ง: บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ และอรวรรณ ริ้วทอง
รายงานการวิจัยเรื่องระบบรู้จำทิศทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ผู้แต่ง: บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ และอรวรรณ ริ้วทอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-31 15:44:53

        งานวิจัยที่มุ่งศึกษาวิธีการสื่อสารผ่านทางระบบรู้จำลักษณะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกาย และพัฒนาระบบต้นแบบที่ผู้ใช้สั่งงานได้ด้วยการแสดงท่าทางขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระบบนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3t52WzY

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องระบบรู้จำทิศทางการเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

ผู้แต่ง: บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ และอรวรรณ ริ้วทอง