หน้าหลัก > ข่าว > emerald
emerald

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-17 11:53:40
ฐานข้อมูล :
   Emerald Premier
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
URL :
   https://www.emerald.com/insight
รายละเอียด :
     
   เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมสาขาบัญชี การเงินการตลาดและเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์กร สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการการขนส่ง สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สาขานโยบายสาธารณะและสิ่งแวดลอ้ม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุข สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ จากวารสาร 309 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน


การให้บริการ :


     
         • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ https://library.ssru.ac.th หรือที่ Emerald Premier
         • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง คู่มือการติดตั้ง VPN

คู่มือ :
   21861-New-search-guide-A5Landscape-v4-TH-LR-1.pdf
วันที่ :
   25 มี.ค. 2565