หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-01 15:11:46

ลลิตา พ่วงมหา และพัชนี เชยจรรยา.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาว        ไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช.  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  10(2),76-85. 

     

       งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช และ2.ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงพัฒนาความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ชกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลการวิจัยประกอบด้วยตังแปรแฝง 9จำนวนคือ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพสินค้าและบริการ ภาพลักษณ์แบรนด์ เครื่องมือสื่อสารการตลาด การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดี


Download