หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-01 15:34:27

ศรัญญา จันกระจ่าง และสุเมธ ธุวดาราตระกูล.  (2561.กันยายน-ธันวาคม).  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อ           เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย.  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.         8(3),142-157.

 

      การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษารายละเอียดก่ารขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 2.ศึกษาวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย และ3.ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย


Download