หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-01 14:29:14

วรลักษณ์ เจริญผลสุพิศ ฤทธิ์แก้วนีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทองนิยม กําลังดีและ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.                            (2564, มกราคม-มิถุนายน), ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลััยราชภััฏกาญจนบุุรี. 10 (1) :  58-72

        ผลการวิจัย พบว่า หลักในการสมัครใช้บริการ คือ สะดวก รวด เร็ว ประหยัด เวลา เพราะสามารถทําธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการมากที่สุด คือ ตรวจสอบยอดคงเหลือทั้งเงินฝาก สินเชื่อ สลากออมทรัพย์ ผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีโชค มูลค่าการทําธุรกรรมเฉลี่ยต่อครั้ง คือ  ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการ 1–2 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้บริการ คือ เวลา 12.00 – 17.59 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสมัครใช้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ธนาคาร สาขาของธนาคาร           

         วิธี่แก้ไขปํญหาในการใช้บริการ คือ ติดต่อสอบถามจากพนักงานประจําสาขาใกล้บ้านท่าน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า                            

1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ระยะเวลาในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.    A–Mobile                 

2) ระดับทัศนคติ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A–Mobile