หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การตัดสินใจเลือกใช้บริการ รีสอร์ท ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ รีสอร์ท ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-01 14:28:36

ธนัญชกร ภูดิสวัฒนกุลและชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา. (2564, มกราคม-มิถุนายน), การตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท                   ในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลััยราชภััฏกาญจนบุุรี. 10 (1) : 73-83

         ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรีสอร์ทที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุน้อยกว่า 31 ปี อาชีพพนักงานเอกชน และระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีที่แตกต่างกัน   มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรีสอร์ทที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการรีสอร์ทในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัด   กาญจนบุรี ตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่พักรีสอร์ทในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สําคัญมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า การตัดสินใจซื้อที่สําคัญมากที่สุด คือ ราคาถูกกว่าที่อื่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าธุรกิจที่พักรีสอร์ทในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเนื่องจากบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนมาเป็นครอบครัว เป็นกลุ่ม หมู่คณะ ทําให้นักท่องเที่ยวได้สร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวมากขึ้น หรือมีการจัดโปรโมชั่น ช่วง High Season และ Low Season ของทุกปีเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจได้เร็วขึ้น กล่าวว่า โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน เมื่อได้รับการกระตุ้นทางการตลาดที่ตรงกับความต้องการของตนเอง