หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรีนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรีนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-04-02 11:10:53

เดชนนัย จุ้นชม และดิชิตชัย เมตาริกานนท์. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรีนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. อินฟอร์เมชั่น. 24(2). 13-24.


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาพฤติกรรมแสวงหารสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการรู้สารสนเทศ 2).ตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุและหาอิธิพลพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์