หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-02 13:29:11

ศิรินันทนา, สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค และจเร เถื่อนพวงแก้ว, (2565, มกราคม–มิถุนายน), รูป              แบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี : วารสารเกษมบัณฑิต 23 (1) : 89-97


        สรุปผลการวิจัย นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  โดยส่วนใหญ่ติดตามสื่ออินเทอร์เน็ตได้แก่ เว็บกูเกิ้ล โดยเปิดรับข่าวสาร 2-3ครั้ง ต่อเดือน และระยะเวลาในการเปิดรับต่ำกว่า 15 นาทีเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว บนฐานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีชุมชนเป็นกลไกในการสร้างเนื้อหา และมีเครือข่ายสนับสนุนในเรื่องดำเนินการสื่อสารให้แก่ชุมชน