หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการประเมินสภาพร่างกายแม่สุกร
ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการประเมินสภาพร่างกายแม่สุกร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-04 15:03:40

แพรว เที่ยงพิมล และพิพัฒน์ สมภาร.  (2561, กันยายน-ตุลาคม).  ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการประเมินสภาพ           ร่างกายแม่สุกร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26(5), 790-802.

 

        คาลิเปอร์เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับการประเมินร่างกายเพื่อจัดการอาหารในระหว่างแม่สุกรอุ้มท้อง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุปรัสงค์เพื่อทดสอบความแม่นยำของคาลิเปอร์เปรียบเทียบกับวิธีประเมินด้วยสายตาและการวัดความหนาไขมันสันหลัง ในแม่สุกรนางที่อยู่ภายใต้การจัดการของฟาร์มสุกรเชิงการค้า แม่สุกรลูกผสมระหว่างแลนด์เรซและลาร์จไวท์ 561ตัว จาก5ชุดผสม แบ่งเป็น3กลุ่ม ตามวิธีประเมินร่างกายได้แก่ 1.ประเมินด้วยสายตา 2.วัดความหนาไขมันสันหลังที่จุด P2 ด้วยเครื่อง lean meter และ3.คาลิเปอร์ ปริมาณอาหารที่แม่สุกรได้รับพิจรณาจากสภาพร่างกายที่ประเมินจากแต่ละวิธี

Download