หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9
การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-04 15:30:35

อัมไพวรรณ เดชะชาติ. (2561, กรกฎาคม-สิงหาคม). การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุล          ช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9. ศิลปากร.  61(4), 30-43.


        โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างชัดเจนมีรูปแบบการแสดง รวมถึงแผนอื่นๆซึ่งถือเป็นจารีตในการแสดง แม้ว่าการแสดงโขนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดโดยหน่วยงานภาครัฐคือ กรมศิลปากร แต่ฏ้ยังได้รับการอุปภัมภ์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Download