หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมู,ข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ
การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมู,ข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-03-04 15:34:46

วัฒนพล ชุมเพชร.  (2561, เมษายน-มิถุนายน).  การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมู,ข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ.              วารสารสารสนเทศศาสตร์.  36(2), 36-57. 

     

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเดิมที่ส่งข้อมูลเฉพาะข้อความหรือภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรผู้ทำหน้าที่การจายข่าวสารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 60คน และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 60คน ระบบพัฒนาขึ้นด้วย HTML5 CSS PHP jQuery และ Google Chat API

Download